progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-02-24

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Angelika Pucek

Tel.:

e-mail: apucek@ugk.pl

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce

PROCEEDINGS NO Z35/1435

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.4.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jestbieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce.

2. Każdorazowo Zamawiający zleci wykonanie danego rodzaju oznakowania poziomego i wskaże miejsce wykonania w zależności od bieżących potrzeb oraz w oparciu o ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym.

3. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy jednostkowe zamówienia w ramach realizacji przedmiotu umowy e-mailem albo drogą pocztową.

4. Wymagalny czas realizacji poszczególnych zleceń będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego z uwzględnieniem aspektów technicznych i zakresu zlecenia.

5. Termin rozpoczęcia zlecenia nie może być dłuższy niż 24 godz. od dnia terminu przekazania treści zlecenia przez Zamawiającego.

6. W wyjątkowo pilnych sytuacjach, Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy usługę z terminem wykonania 24h od daty otrzymania zlecenia drogą mailową.

7. Ustala się, iż czas uruchomienia tj. podjęcia realizacji zlecenia wynosi 24 godzin

Bieg terminu rozpoczyna się, w dniu przekazaniu Wykonawcy treści zlecenia

8. Realizacja zamówienia powinna być zgodna z załącznikiem nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

9. Rodzaje wymaganego oznakowania poziomego realizowanego na zlecenie Zamawiającego:

Grubowarstwowe chemoutwardzalne sportflex (wypukłe groszki)

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie

- Cienkowarstwowe farbami drogowymi

- Chemo spray

-  Wykonanie linii peronowych metodą sportflex (wypukłe groszki)

- Śrutowanie oznakowania poziomego

- Wznoszenie azyli bezpieczeństwa dla pieszych

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...