Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów 2020-09-07 13:04 2020-10-15 13:00
2. Przebudowa przepustu w miejscowości Pełczyce w ciągu ul. Długiej w km. 0+112 na terenie gminy Kobierzyce 2020-09-11 09:52 2020-10-02 09:00
3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania. 2020-09-16 12:54 2020-09-25 13:00
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce 2020-08-19 12:18 2020-09-24 13:00
5. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce – II Postępowanie. 2020-07-29 09:58 2020-08-21 09:00
6. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 2020-07-30 12:35 2020-08-19 13:00
7. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce 2020-07-03 13:09 2020-07-20 09:00
8. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj 2020-06-23 13:17 2020-07-15 13:00
9. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki - II ZADANIA 2020-06-30 12:42 2020-07-09 13:00
10. Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce 2020-06-18 14:22 2020-06-26 09:00
11. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020r. 2020-05-13 13:07 2020-05-28 11:00
12. Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzyce. 2020-04-08 15:06 2020-04-30 09:00
13. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce - postępowanie unieważnione 2020-03-26 14:12 2020-04-27 12:46
14. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 2020-04-17 13:46 2020-04-24 14:00
15. Świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna Urzędu Gminy Kobierzyce i innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce 2020-04-07 14:07 2020-04-15 09:00
16. Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy 2020-03-13 09:17 2020-03-23 09:00
17. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2020-2021 2020-03-04 10:23 2020-03-17 11:00
18. Wykonywanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego w roku 2020. 2020-02-28 12:15 2020-03-16 13:00
19. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2020-02-20 11:18 2020-03-02 13:00
20. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2020-02-10 14:08 2020-02-18 09:00
21. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2020-01-30 11:06 2020-02-10 13:00
22. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce 2020-01-31 12:11 2020-02-10 09:00
23. DIALOG TECHNICZNY 2020-01-10 10:05 2020-01-27 15:30
24. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 7 części 2020r. 2020-01-13 13:23 2020-01-22 11:00
25. Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce etap II – budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 2019-11-21 15:12 2019-12-16 12:00
26. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 oraz przyległych parkingów, w latach 2020-2021 2019-11-25 13:06 2019-12-11 11:00
27. Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-11-06 10:08 2019-11-21 13:00
28. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2019-11-12 12:13 2019-11-20 13:00
29. Dostawa i montaż urządzeń służących do wyposażenia placów zabaw należących do gm. Kobierzyce 2019-10-24 14:10 2019-11-04 08:00
30. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1960D ul. Kwiatowej i ul. Św. Józefa z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową w Magnicach w Gminie Kobierzyce wraz z 2019-10-18 11:58 2019-10-28 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne